Отказ

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 ЗЗП

 

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 – До ET СИМЕОНОВ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ЕИК/ПИК 112044703, адрес България, Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера 4550, ул. Михаил Такев No. 144, тел.: 0350/66065, факс: 0350/66065; електронна поща: matraci_simeonov@abv.bg

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме ET СИМЕОНОВ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: ________________________________

 

– Поръчано на_______________ / получено на _______________

– Име на потребителя/ите _______________________

– Адрес на потребителя/ите _______________________

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

–        Дата: _______________________

 

 

Подпис: __________________________

 

 

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, 1) сте влезли във владение на стоките или 2) при поръчка на множество стоки с една поръчка, които се доставят поотделно, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт http://matraci-simeonov.com/blanka_otkaz.docx Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да ни върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 50 лв.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Заплатената от Вас сума се връща по определена от Вас банкова сметка.

Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

1. Име на търговеца - ET СИМЕОНОВ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ЕИК/ПИК 112044703;

Седалище и адрес на управление: България, Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера 4550, ул. Васил Петлешков No. 12

Телефон: 0350/66065, факс: 0350/66065;

Електронна поща: matraci_simeonov@abv.bg

Интернет страница: http://matraci-simeonov.com/

3. Адреса на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност – гр. Пещера 4550, ул. Михаил Такев No. 144

4. Kрайната цена на стоките или услугите e с включени всички данъци и такси.

5. Крайната цена не включва разноските за транспортиране, пренасяне, и инсталация на продуктите. Цената за доставка е посочена отделно, като преди извършване на поръчката, клиентът ще може да се запознае със стойността й.

6 Допълнителни разходи ще бъдат дължими от потребителя във връзка с разходи за транспорт, доставка или пощенски такси. Доставката е за сметка на портребителя. Повече подробности във връзка с разходите за дставка, можете да намерите в раздел 7..

7. За използване на средства за комуникация от разстояние и за сключване на договора, не се дължат разходи от потребителя.

8. Условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките са изложени в настоящите общи условия, както и в информацията относно упражняване правото на отказ от договора в бланката на формата за отказ.

9. Начини за разглеждане на жалби на потребители: потребителят изпраща жалбата на посочения по-горе е-мейл. Жалбата се разглежда в месечен срок като отговорът се връща на ел. поща на изпращача.

10. Потребителят има право на отказ от договора. Условията, срокът и начинът за неговото упражняване може да окриете в настоящите Общи условия, както и в стандартния формуляр за упражняване правото на отказ. Потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.

11. При всички случаи потребителите се ползват със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, като с условията могат да се запознаят в глава 8 от настоящите общи условия. Не поемаме и допълнително задължение по чл. 117 ЗЗП като за някои продукти предоставяме търговска гаранция от 5, 7 и 25 години. Когато за продукта се предоставя търговска гаранция от 5, 7 или 25 години, това е обозначено в описанието на продукта. Условията по търговската гаранция са както следва:

Гаранцията е валидна за продуктите – МАТРАЦИ, при следните условия: 1) Правилно и отговорно стопанисване на матрака; 2) Да е ползван при нормална влажност на въздуха; 3) Гаранцията се отнася за пълнежа на матрака; 4) Срок за ремонт: 30 работни дни.

 

 

Loading...