Фейсбук игра

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРАТА НА МАТРАЦИ СИМЕОНОВ


1. Организатор

1.1. Игрите провеждани на страницата на Матраци Симеонов https://www.facebook.com/MatraciSimeonov се организират от притежателя на търговската марка „Матраци Симеонов“, наричан по-долу за краткост „Организатор”.

1.2. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като предварително обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата.

1.3. Организаторът уведомява печелившия участник в рамките на 5 работни дни чрез телефонно обаждане или съобщение по електронната поща. При липсата на телефонен номер или e-mail адрес на печелившия участник, Организаторът уведомява чрез отделен пост, коментар под публикуваното от участника съдържание или чрез лично съобщение във фейсбук.

1.4. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

1.5. Организаторът на играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.

2. Право на участие

2.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, което има РЕАЛЕН фейсбук профил и е изпълнил правилно условията описани в т. 4 на настоящите правила. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от законния представител /родител/ на същия.

2.2. В играта НЯМАТ право да участват служители на фирмата Организатор и техните семейства.

2.3. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Матраци Симеонов, нито заплащането на каквато и да било такса.

3. Период за провеждане на играта

3.1. Играта започва на 25.04.2019 г. след публикуването на пост във фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/MatraciSimeonov даващ начало на играта.

3.2. Играта продължава до 30.04.2019 г. – 18:00 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.

3.3. Обявяване на победителите - 30.04.2019 г.

4. Условия за участие в играта

4.1. Участниците в играта трябва да изпълнят следните условия: Участниците трябва да направят снимка на великденските си яйца, да я пуснат в коментар под публикацията, да я споделят и да са харесали страницата.

4.2. Всеки изпълнил правилно условията на играта участва в тегленето на наградата.

5. Теглене на победител.

5.1. Победителите се теглят чрез жребий на лотариен принцип измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго.

5.2. Организаторът има право да публикува на своята фейсбук страница https://www.facebook.com/MatraciSimeonov, както и на сайта www.matraci-simeonov.com имената на победителите.

5.3. Организаторът се задължава да осведоми печелившите участници така, както е описано в точка 1.3. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина данните предоставени от участниците са неверни или сгрешени и това възпрепятства осведомяването им.

6. Награда

6.1. Наградата е Възглавница Мемори Пух - https://goo.gl/dfzuMc

6.2. Получаване на награда - За да получат наградата си, печелившите участници следва да изпратят своите лични данни – имена, телефон и адрес за доставка под формата на лично съобщение във фейсбук страницата на Организатора или по e-mail (с който Организатора се е свързал с участника) в 30 дневен срок. Наградата се изпраща до предварително обявен от победителя адрес или в най-близкия магазин на Организатора, като това се уговаря предварително. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

7. Защита на личните данни

7.1. Участието в игрите предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от Организатора. Целите на обработването на тези данни са определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

8. Правни спорове

8.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора

9. Заключителни условия

9.1. Настоящите правила са публикувани в страницата на Организатора - https://www.facebook.com/MatraciSimeonov

9.2. Всеки участник в играта, провеждана на страницата на Организатора във Фейсбук се счита за уведомен и запознат с правилата и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/MatraciSimeonov, с цел обявяване на печелившия в играта.

9.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта.

9.4. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Фейсбук и не следва да се свързва с Фейсбук. С участието си предоставяте информация на „ЕТ СИМЕОНОВ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, ЕИК:112044703, а не на Фейсбук.

Loading...